JustMe-Villagreen-Xmas – ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  – “JustMe”- Villagreen Xmas – 2022.10.29

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKgzcgvcow1-CuAmuoK7Ojc6brVsNd5KarR32XIKgnMgmmlg/viewform weboldalon (Weboldal) elérhető “JustMe”- Villagreen Xmas – 2022.10.29 elnevezésű rendezvény (Rendezvény) résztvevő (Résztvevő) általi igénybevételére, a Résztvevő és Megbízott jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak. 

1.2 Megbízott adatai (Megbízott): Bartha Andrea – lakhely: 2014 Csobánka, Kápolna u 2942., telefonszám: +36 30 529 0062, email cím: thestory.hu@gmail.com bankszámlaszám: 11600006-00000000-39907457 a The Story Photo Stúdió alapító tagja (www.thestory.hu) (Stúdió)

1.3 Résztvevő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) alapján fogyasztónak minősül. 

1.4 A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § rendelkezése szerinti általános szerződési feltételeknek tekintendő, és a Megbízott és a Résztvevő között a Szolgáltatás igénybevétele tárgyában létrejött valamennyi jogviszonyra irányadó.

1.5 A Rendezvényre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Szolgáltatást nem veheti igénybe. 

2. SZOLGÁLTATÁS ÉS DÍJFIZETÉS

2.1 A Résztvevő által megrendelt alábbi szolgáltatáscsomag (Szolgáltatás):

 • Elnevezés: “JustMe”- Villagreen Xmas” Rendezvény
 • Időpont: 2022.10. 29. 12:00 – 20:00
 • Helyszín: Villa Green Studio – Szentendre

Tartalmazza:  

 • Welcome pezsgőt
 • Egy természetes hatású sminket
 • JustMe portré minifotózást
 • Egy darab retusált digitális képet
 • Édes ünnepi ajándék készítést
 • Különleges koncert élményt  a legszebb karácsonyi dalokkal

2.2 A Megbízott a Résztvevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül is jogosult a szerződés teljesítése során alvállalkozó, egyéb teljesítési segéd bevonására, közvetített szolgáltatás nyújtására, vagy az alvállalkozók személyében történő bármikori módosításra.

2.3 A Rendezvényen a fotózást megelőzően a Megbízott alvállalkozója a Résztvevő számára természetes hatású sminket készít a fotózáshoz. 

2.4 A Megbízott a Résztvevőről a Rendezvény helyszínén és időpontjában portréfotókat készít. 

2.5 A Megbízott által történő fotózást követően a képek Megbízott által kerülnek leválogatásra.  Az elkészült nézőképeket (retusálás nélküli kis felbontású, logózott képek) egy, a Résztvevő nevével ellátott  virtuális galériában tudja Résztvevő megtekinteni. Nyers képeket Megbízott nem ad át, a nézőképek nem letölthetőek. A Szolgáltatásban foglalt egy darab átadott (retusált, utómunkázott, digitális) képet Résztvevőről Megbízott választja ki. A fotó mérete 2MB, jpg formátumú, amelyet Résztvevő egy jelszavas galériából tölthet le a Rendezvényt követő 3 munkanapon belül. 

2.6 Résztvevő a többi elkészült kép közül sorszám alapján további képek retusálását és utómunkáját is megrendelheti Megbízottól 6.800 Ft/db áron.

2.7 A Rendezvény díja: 

 • Early bird kedvezmény: 28.800,-Ft – 2022.10.07-ig történő befizetés esetén
 • 2022.10.07 után teljes ár: 35.800,-Ft
 • Jelentkezési határdő: 2022.10.22.

3. JELENTKEZÉS

3.1 A Weboldalon keresztül a Rendezvényre elektronikus úton lehet jelentkezni. A Weboldalon elhelyezett megrendelő kitöltésekor a Résztvevőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím. A Résztvevő a “Megrendelem” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A “Megrendelem” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót, valamint önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozhat a Megbízott hírlevelére. 

3.2 A Megbízott a jelentkezés beérkezését követően visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. A Résztvevőnek a Rendezvény részvételi díját a visszaigazoló e-mailhez csatolt díjbekérőn írt 2 munkanapon belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással. A Résztvevők helye a Rendezvényen a megfizetett részvételi díjak Megbízotthoz történő beérkezésének sorrendjében biztosított. A Rendezvény befogadó kapacitása maximum 15 fő. Ha a Résztvevő a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Rendezvény részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Megbízott a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj Megbízotthoz történő beérkezését követően a Résztvevő a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap. 

3.3 A Résztvevő által megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Résztvevő felel. A Megbízott kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel.

4. LEMONDÁSI ÉS ÁTRUHÁZÁSI FELTÉTELEK

4.1 Résztvevő  az alábbiak szerint jogosult a Rendezvényen való részvételét lemondani: 

 • 2022.10.13-ig történő lemondás esetén a Résztvevő által befizetett díj 50%-át téríti vissza Megbízott a Résztvevő részére. A visszatérítés során a Megbízott az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.
 • 2022.10.15-től történő lemondás esetén nem jár Résztvevő részére visszatérítés.

4.2 Résztvevő bármikor jogosult a Rendezvényen való részvételét harmadik személyre átruházni. Átruházás esetén vagy azon esetben, ha a Résztvevő eredetileg sem magának, hanem más, harmadik személynek vásárolta meg a Rendezvényen való részvételi jogosultságot, a Rendezvényen ténylegesen részt vevő személy –  legkésőbb a Rendezvény kezdetekor- köteles a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek elfogadni.

5. SZERZŐI JOGOK

5.1 A szerzői jogi törvény rendelkezése értelmében a Szerződés keretében elkészült fotók szerzői joga Megbízottat illeti meg. A digitális negatívok tulajdonjoga a Megbízottat illeti meg, ezek Résztvevőnek nem kerülnek átadásra.

5.2 Résztvevő a fotó(k)ra felhasználási jogot szerez. Résztvevőnek joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. facebook, instagram, Linkedin) felhasználni a Megbízott vízjelével ellátott totókat, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve nem szolgálja. Résztvevő tudomásul veszi, hogy fotókat közösségi platformokon vagy egyéb felületeken kizárólag úgy oszthat meg, használhat fel, hogy a Megbízott által eredetileg utómunkázott totókon módosításokat nem hajt végre, nem tesz rá insta-filtert, stb, valamint, köteles a Megbízott nevét (Bartha Andrea), és a weboldalának elérhetőségét (thestory.hu) feltüntetni a megosztott képek mellett.

5.3 Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a fotó(ka)t. Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás és engedély szükséges a Megbízottól a felhasználási feltételekről, a Megbízott díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a Megbízott jogosult Résztvevő ellen jogi lépéseket tenni, és Résztvevő köteles a Megbízott kárát megtéríteni. 


5.4 Résztvevő visszavonhatatlanul engedélyezi Megbízott részére, hogy Megbízott vagy a Rendezvény szervezésében igénybe vett alvállalkozói a fotókat – időbeli vagy területi korlátozás nélkül – felhasználhatják reklám és kereskedelmi céllal, referenciaként (beleértve különösen a Stúdió és a Villagreen weboldalán, a Stúdió és a Villagreen Facebook és Instagram, LinkedIn oldalán való megjelenést, valamint a papír-alapú, az internetes portfólióban, bemutatkozó kártyán, kiállításokon, versenyeken, fotózással foglalkozó weblapokon történő megjelenést is), KIVÉVE, ha ezt Résztvevő a fotózás megkezdése előtt írásban kifejezetten megtiltja. Ha a Megbízottnak vagy a Rendezvény szervezésében igénybe vett alvállalkozóinak bevétele származik a fotók értékesítéséből amelyen Résztvevő felismerhetően szerepel, akkor erről a Résztvevőt értesíteni kell, írásos engedélyt kell kérni a felhasználásra, és meg kell állapodni a felhasználás feltételeiben, Résztvevő díjazásában. Előzetes írásbeli megállapodás nélkül Megbízott vagy a Rendezvény szervezésében igénybe vett alvállalkozói ilyen fotót nem értékesíthetnek.

5.5 A szerzői jogok bármilyen jellegű megsértése a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő jogkövetkezményeket vonja maga után.

6. ADATKEZELÉS

6.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződéssel összefüggésben egymásnak átadott, illetve egymás tudomására hozott személyes, vagy egyéb adatot tartalmazó információt az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásainak megfelelően kezelik és sem a szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik Fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza. 

6.2 A Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Megbízott a Résztvevő által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat a Szolgáltatás teljesítése céljából rögzíti, és az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokból kezeli.Az Adatkezelési Tájékoztató a következő linken található: https://thestory.hu/wp-content/uploads/2022/05/Adatkezelesi-tajekoztato-uj.docx.pdf

7. FELELŐSSÉG

7.1 Megbízott kijelenti, hogy a szerződés alapján végzett szolgáltatások elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és tárgyi eszközzel rendelkezik, a feladatok elvégzéséhez saját eszközeit használja. Megbízott a feladatok teljesítése során legjobb tudása és szakértelme szerint a tőle elvárható legjobb minőségben, a Résztvevő megbízásának és érdekeinek maximális figyelembevételével köteles eljárni. 

7.2 Résztvevő kijelenti, hogy 18. életévét betöltött cselekvőképes nagykorú, vagy olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú, aki rendelkezik a szerződés megkötésére vonatkozó, a törvényes képviselőjétől (szülői, gyám) származó írásos hozzájárulással. 

7.3 Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható és el nem hárítható körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés teljesítését, illetőleg a Szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, terrortámadás vagy természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, munkabeszüntetés, továbbá minden, a fentieken túl az alaptörvény szerint szükségállapotnak és rendkívüli állapotnak minősített esemény vagy helyzet. A vis maior bekövetkeztéről a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 

7.4 Megbízott megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Megbízott nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, PANASZKEZELÉS

8.1 Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdések tisztázásában együttműködnek. A Résztvevő észrevételeit, panaszait az alábbi elérhetőségeken jelezheti: Telefon: +36 30 529 0062, Email: thestory.hu@gmail.com. A beérkezett panaszokat Megbízott 30 (harminc) napon belül elbírálja és a Résztvevő által megadott elérhetőségen a Résztvevőt írásban értesíti az eredményről. 

8.2 Amennyiben a Megbízott és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Megbízottal való tárgyalások során nem rendeződik, a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Megbízott lakóhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:  (1) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,  (2) Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu),  (3) Bírósági eljárás kezdeményezése. 

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1 A Weboldalon történő Rendezvényre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

9.2 A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megbízott bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

9.3 A Megbízott a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben tesz eleget.

9.4 Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy utóbb azzá válna, az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Ilyen esetben a felek kötelesek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést az eredeti rendelkezés céljához leginkább közel álló szabállyal pótolni.

Hatályos: 2022. szeptember 27-től